(Obrázky nášho sídla – klikni na šípky)

(Obrázky našej práčovne  – klikni na šípky)

POLITIKA IMS

Koncepciou spoločnosti je kontinuálne, rentabilne, maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity. V tomto duchu sa vedenie spoločnosti prijalo záväzok pre plnenie požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN EN ISO 45001:2019  a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť týchto systémov.

K dosahovaniu týchto cieľov sa spoločnosť  zameriava na:

 • uskutočňovanie kvalitných služieb upratovania a prania
 • pravidelnú a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi
 • profesionálne vybavovanie reklamácií
 • efektívnosť pri riadení procesov
 • odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce
 • účinnú a účelnú internú komunikáciu
 • vytváranie vhodného pracovného prostredia a pracovných podmienok

 

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím naša spoločnosť prijala záväzok na ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania  spoločnosti, berúc ohľad na  legislatívne požiadavky  a požiadavky STN EN ISO 14001:2016 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:

 • sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
 • pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
 • monitorovanie environmentálnych vplyvov
 • hospodárne narábanie s odpadom
 • pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti. Pre dosahovanie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi požiadavkami si vedenie stanovuje záväzok:

 

 • Poskytovania bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia pre svojich zamestnancov,
 • Pre zavedenie a vyhodnotenie cieľov BOZP pre relevantné funkcie a úrovne za účelom udržiavania a trvalého zlepšovania výkonnosti BOZP a systému manažérstva BOZP,
 • Plnenia právnych požiadaviek v oblasti BOZP ako aj ďalších požiadaviek,
 • Na trvalé zlepšovanie systému BOZP ako aj na zabezpečenie konzultácií a spoluúčasti pracovníkov v systéme manažérstva BOZP,
 • Vytvoriť pre zamestnancov základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
 • Vylúčiť, eliminovať alebo obmedziť nebezpečenstvá a znižovať riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • Dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách a pri výkone práce (z hľadiska BOZP a OPP)
 • Zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách
 • Prideľovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie
 • Vytvorenie podmienok pre rozvoj pracovnej zdravotnej služby
 • Pravidelne informovať zamestnancov o stave BOZP a OPP v organizácii, o nepriaznivých účinkoch práce a pracovného prostredia
 • Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov z BOZP
 • Zabezpečiť pravidelné predpísané lekárske prehliadky u zamestnancov

POZRITE SI NAŠE UPRATOVACIE SLUŽBY

Poskytujeme upratovacie služby, dezinfekčné služby pre zdravotníctvo administrativné priestory výrobné haly, poľnohospodarstký a výrobný priemysel.

pozrieť viac

POZRITE SI NAŠE PRACIE SLUŽBY

Denne pre Vás operieme a vyžehlíme 2 t bielizne. Využívame pri tom technológiu – práčky, firmy Miele , Primus, Beko a Samsung.

pozrieť viac

ZADAJTE SI NEZÁVÄZNÝ DOPYT

Môžete zadať svoj nezáväzný dopyt na niektorú z našich služieb.
Popíšete čo najpresnejšie o čo máte záujem a my Vás obratom kontaktujeme.

zadať dopyt

HĽADÁTE SI PRÁCU

Stále hľadáme zamestnancov na pracovné pozície ako administratívny pracovník, upratovač/upratovačka, pracovník práčovne a šofér.

pozrieť viac

NAŠI DODÁVATELIA

S týmyto partnermi spolupracujeme

TAKTO NÁS HODNOTÍTE VY

REÁLNA RECENZIA OD Ing. ELENA ŠEBOVÁ, PhD.
“S firmou cata – REAL, s.r.o. spolupracujeme 2 roky a za to obdobie nevznikol problém, ktorý by sme nedokázali vyriešiť. Tím ľudí, ktorý tvorí spoločnosť, pracuje na vysoko profesionálnej úrovni, spoľahlivo a flexibilne. Prajeme im veľa úspechov a veľa ďalších spokojných zákazníkov ako sme my. Pekný deň. Ing. Elena Šebová, PhD. Vedúca prevádzky (AQUA KUBÍN, s.r.o.)”

(zdroj google.sk)

REÁLNA RECENZIA Z Hotel Belez
„So spoločnosťou cata-REAL spolupracujeme už vyše 10 rokov. Oceňujeme hlavne ich profesionálne služby, flexibilitu a ochotu. Ing. Michal Sklienka, riaditeľ hotela.“

(zdroj google.sk)