(Obrázky nášho sídla – klikni na šípky)

(Obrázky našej práčovne  – klikni na šípky)

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O CATAREAL
A POLITIKA IMS

Využívame  moderné strojové vybavednie a neustále napredujeme, prispôsobujeme sa požiadavkam zákaznika. Na pranie  a čistiace práce  používame prostriedky najvyššej kvality. Od overených dodávateľov. Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 system manažerstva kvality OHSAS 18001 systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ISO14001 systém enviromentálneho manažerstva.

Koncepciou spoločnosti je kontinuálne, rentabilne, maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity. V tomto duchu sa vedenie spoločnosti prijalo záväzok pre plnenie požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN EN ISO 45001:2019  a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť týchto systémov.

K dosahovaniu týchto cieľov sa spoločnosť  zameriava na:

 • uskutočňovanie kvalitných služieb upratovania a prania

 • pravidelnú a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi

 • profesionálne vybavovanie reklamácií

 • efektívnosť pri riadení procesov

 • odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce

 • účinnú a účelnú internú komunikáciu

 • vytváranie vhodného pracovného prostredia a pracovných podmienok

POZRITE SI NAŠE UPRATOVACIE SLUŽBY

Poskytujeme upratovacie služby, dezinfekčné služby pre zdravotníctvo administrativné priestory výrobné haly, poľnohospodarstký a výrobný priemysel.

pozrieť viac

POZRITE SI NAŠE PRACIE SLUŽBY

Denne pre Vás operieme a vyžehlíme 2 t bielizne. Využívame pri tom technológiu – práčky, firmy Miele , Primus, Beko a Samsung.

pozrieť viac

ZADAJTE SI NEZÁVÄZNÝ DOPYT

Môžete zadať svoj nezáväzný dopyt na niektorú z našich služieb.
Popíšete čo najpresnejšie o čo máte záujem a my Vás obratom kontaktujeme.

zadať dopyt

HĽADÁTE SI PRÁCU

Stále hľadáme zamestnancov na pracovné pozície ako administratívny pracovník, upratovač/upratovačka, pracovník práčovne a šofér.

pozrieť viac

Naša spoločnosť prijala záväzok na ochranu životného prostredia

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím naša spoločnosť prijala záväzok na ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania  spoločnosti, berúc ohľad na  legislatívne požiadavky  a požiadavky STN EN ISO 14001:2016 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:

 • sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
 • pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
 • monitorovanie environmentálnych vplyvov
 • hospodárne narábanie s odpadom
 • pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení

Samozrejme dôraz a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti. Pre dosahovanie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi požiadavkami si vedenie stanovuje záväzok:

 • Poskytovania bezpečných a zdravých pracovných podmienok na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia pre svojich zamestnancov,
 • Pre zavedenie a vyhodnotenie cieľov BOZP pre relevantné funkcie a úrovne za účelom udržiavania a trvalého zlepšovania výkonnosti BOZP a systému manažérstva BOZP,
 • Plnenia právnych požiadaviek v oblasti BOZP ako aj ďalších požiadaviek,
 • Na trvalé zlepšovanie systému BOZP ako aj na zabezpečenie konzultácií a spoluúčasti pracovníkov v systéme manažérstva BOZP,
 • Vytvoriť pre zamestnancov základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
 • Vylúčiť, eliminovať alebo obmedziť nebezpečenstvá a znižovať riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • Dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách a pri výkone práce (z hľadiska BOZP a OPP)
 • Zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách
 • Prideľovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie
 • Vytvorenie podmienok pre rozvoj pracovnej zdravotnej služby
 • Pravidelne informovať zamestnancov o stave BOZP a OPP v organizácii, o nepriaznivých účinkoch práce a pracovného prostredia
 • Zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov z BOZP
 • Zabezpečiť pravidelné predpísané lekárske prehliadky u zamestnancov

Ivan Tittel – riaditeľ spoločnosti

NAŠI DODÁVATELIA

S týmyto partnermi spolupracujeme

TAKTO NÁS HODNOTÍTE VY

REÁLNA RECENZIA OD Ing. ELENA ŠEBOVÁ, PhD.
“S firmou cata – REAL, s.r.o. spolupracujeme 2 roky a za to obdobie nevznikol problém, ktorý by sme nedokázali vyriešiť. Tím ľudí, ktorý tvorí spoločnosť, pracuje na vysoko profesionálnej úrovni, spoľahlivo a flexibilne. Prajeme im veľa úspechov a veľa ďalších spokojných zákazníkov ako sme my. Pekný deň. Ing. Elena Šebová, PhD. Vedúca prevádzky (AQUA KUBÍN, s.r.o.)”

(zdroj google.sk)

REÁLNA RECENZIA Z Hotel Belez
„So spoločnosťou cata-REAL spolupracujeme už vyše 10 rokov. Oceňujeme hlavne ich profesionálne služby, flexibilitu a ochotu. Ing. Michal Sklienka, riaditeľ hotela.“

(zdroj google.sk)