Upratovacie a čistiace práce Dolný Kubín

SPOLOČNOSŤ cata-REAL, s.r.o.

Spoločnosť cata-REAL, s.r.o vznikla v roku 2005 s cieľom stať sa stabilnou a prosperujúcou firmou na trhu.

cata-REAL je v súčasnosti úspešnou firmou so stálymi klientmi, širokým sortimentom poskytovaných služieb a dlhoročnými skúsenosťami.
 
Spokojnosť zákazníkov je pre nás prvoradá a preto sa zameriavame najmä na kvalitu odvedenej služby. Využívame modernú čistiacu techniku a prípravky renovovaných značiek najvyššej kvality.

 
Poskytujeme služby:
 • Upratovanie a čistiace práce
 • Pranie a chemické čistenie, odvoz špinavej bielizne a dovoz čistej bielizne
 • Prenájom pracovných odevov pre firmy
 • Prenájom bielizne pre hotely a nemocnice
 • Zemné a výkopové práce


OBCHODNÍ PARTNERI:
POLITIKA IMS spoločnosti cata-REAL, s.r.o.
 
Koncepciou spoločnosti je kontinuálne, rentabilne, maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity.

V tomto duchu sa vedenie spoločnosti prijalo záväzok pre plnenie požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN OHSAS 18001:2008 a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť týchto systémov.

K dosahovaniu týchto cieľov sa spoločnosť  zameriava na:
 • uskutočňovanie kvalitných služieb upratovania a prania
 • pravidelnú a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi
 • profesionálne vybavovanie reklamácií
 • efektívnosť pri riadení procesov
 • odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce
 • účinnú a účelnú internú komunikáciu
 • vytváranie vhodného pracovného  prostredia a pracovných podmienok


Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím naša spoločnosť prijala záväzok na ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia.
 

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania spoločnosti, berúc ohľad na legislatívne požiadavky a požiadavky STN EN ISO 14001:2016 sa zaväzujeme spĺňať nasledovné:

 • sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
 • pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
 • monitorovanie environmentálnych vplyvov
 • hospodárne narábanie s odpadom
 • pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení  


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti. Pre dosahovanie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi požiadavkami si vedenie stanovuje záväzok:

 • neustále vytvárať vhodné podmienky pre zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP)
 • vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov
 • dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách a pri výkone práce z hľadiska BOZP a OPP
 • prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách
 • pravidelne monitorovať rizikové faktory
 • zvyšovať povedomie zamestnancov v oblasti  BOZP a OPP formou pravidelných školení
 • v rámci prevencie ochrany zdravia zabezpečovať predpísané lekárske prehliadky u zamestnancov 
   
   
  V Dolnom Kubíne , dňa 2.10.2017                                                                             Ivan Tittel
                                                                                                                 Riaditeľ
 
 

Spoločnosť cata-REAL, s.r.o zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy:

STN EN ISO 14001:2016/
EN ISO 14001:2015


Spoločnosť cata-REAL, s.r.o zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy:

STN EN ISO 9001:2016/
EN ISO 9001:2015


Spoločnosť cata-REAL, s.r.o zaviedla a používa systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy:

STN OHSAS 18001:2009
Posledná úprava: 24.Apr.2018 07:04:20 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk